Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Polityka prywatności i cookies

§1. Zasady ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów nie będącymi osobami prawnymi przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.kolba.pl.

Sklep www.sklep.lentus-militaria.pl prowadzony jest przez Lentus Rafał Nizicki ul. Gen. W. Andersa 2e/77 41-200 Sosnowiec NIP 644-307-79-15, który jest administratorem danych osobowych („Administrator”) czyli ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i zobowiązane do zachowania poufności.

Klient który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo:

 • żądania ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),

 • żądania ich usunięcia - gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, Klient cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych, Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oferowanych dziecku,

 • żądania ograniczenia przetwarzania - gdy dane są nieprawidłowe – Klient może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale Klient nie będzie chciał aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),

 • do przenoszenia danych osobowych - gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy, oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, W takiej sytuacji Klient, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Jeśli Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych może ją w każdej chwili wycofać.

Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych powyższe uprawnienia w zakresie w jakim, nie stoją one w sprzeczności z wykonywaniem przez Administratora oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa.

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych otrzymywanych na podstawie plików cookies podczas samego korzystania z Witryny.

§2. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:

   1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych,

   2. ograniczenia celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celem ich przetwarzania,

   3. minimalizacji ilości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

   4. prawidłowości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnianie i podejmuje wszelkie rozsądne działania aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,

   5. ograniczenia czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych,

   6. zapewnienia przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę – za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych - przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,

   7. zniszczeniem lub uszkodzeniem,

   8. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych wyżej zasad i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie.

§3. Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego (np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa kroków – sekcje na Witrynie: „ostatnio oglądane”, „przechowalnia”, „koszyk”).

O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo poniżej w części „Polityka cookies i podobnych technologii”

§4. Inne źródła danych

Obok plików cookies, Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować:

 • państwa adres IP
 • rodzaj platformy
 • rodzaj przeglądarki internetowej

§5. Pozyskiwane dane osobowe

Dokonanie zakupu towaru: w przypadku dokonywania zakupów Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza zakupu: nazwisko i imię, e-mail, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego.

W przypadku zakupu przedmiotów koncesjonowanych wymagamy dostarczenia skanu dowodu tożsamości.

Zakładanie konta Użytkownika (rejestracja): w przypadku zakładania konta Użytkownika Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracji: nazwisko i imię, e-mail, adres, numer telefonu kontaktowego. Każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”).

Konkursy: Od czasu do czasu Administrator organizuje konkursy. Dane osobowe Klientów (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Zbierane dane osobowe to: imię i nazwiska, adres, numer telefonu kontaktowego, e- mail.

Akcje promocyjne: Okazjonalnie Administrator organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Klientów, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji. Zbierane dane osobowe to: imię i nazwiska, adres, numer telefonu kontaktowego, e- mail.

Podanie przez Klienta danych określonych w formularzu zamówienia jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Podanie danych osobowy w przypadku przystąpienia do organizowanych przez nas konkursów i akcji promocyjnych umożliwia udział w nich oraz dostarczenia nagrody w przypadkach przewidzianych w regulaminie konkursu, a podanych w celu założenia konta Użytkownika - jego założenie i administrowanie. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych czy ewidencyjnych. W pozostałym zakresie podanie przez Klienta danych jest dobrowolne.

§6. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

§7. Kontakt z klientem

W celu finalizacji zamówienia, przesłania odpowiedzi na pytanie skierowane drogą mailową, Sklep Internetowy będzie korzystał z poczty elektronicznej e-mail lub połączeń telefonicznych. W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, do klienta zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje na temat dokonanej transakcji i postępach w realizacji zamówienia drogą mailową.

§8. Zapis do newslettera

Z chwilą wyrażenia zgody na zapis do newslettera zawarta zostaje pomiędzy Administratorem a Klientem umowa o dostarczanie Newslettera. Zapisując się do newslettera klient oświadcza, iż wyraża zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznał się z Polityką prywatności oraz Klauzulą Informacyjną - Zgoda na przetwarzanie danych i akceptuje ich postanowienia. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

Zapisując się do newslettera Klient otrzyma:.

 • Informacje o promocjach i nowościach

 • Informacje o wydarzeniach branżowych
 • Kody rabatowe
 • Praktyczne porady

Administrator informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że wyłączne prawo do określania częstotliwości dostarczania oraz treści newslettera przysługuje Administratorowi. Newsletter przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Klient będący konsumentem ma prawo oraz przedsiębiorca, któremu przysługują prawa konsumenta ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W celu skorzystania z ww. uprawnień Klient zobowiązany jest złożyć Administratorowi stosowne oświadczenie, poprzez:

 • wykorzystanie z automatycznej funkcji rezygnacji z newslettera poprzez kliknięcie w przycisk, który został umieszczony na końcu każdego przesłanego newslettera w treści „Kliknij tutaj aby zobaczyć wiadomość w przeglądarce. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera, kliknij tutaj” albo
 • przesłanie prośby o usunięcie z listy mailingowej na adres e-mail: lentus.militaria@gmail.com

Administrator przewiduje możliwości zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera z opcją przekazania Klientowi drobnych upominków, takich jak smycze, kubki, naklejki, opaski i inne podobne przedmioty stanowiące własność Administratora („Gadżet”). Klient nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej z tytułu otrzymania Gadżetów. W zamian za przekazanie Klientowi Gadżetu Klient przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera (zawiera umowę o dostarczanie newslettera). Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przesyłanie Newslettera może dokonać zakupu Gadżetów. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem. Zakup Gadżetów możliwy jest wyłącznie w czasie, w którym Administrator umożliwia zawarcie umowy o dostarczenie newslettera z opcją przekazania Gadżetów. Administrator każdorazowo przekazuje Klientowi, przed zawarciem umowy, informację w zakresie dostępności opcji zawarcia umowy o dostarczanie Newslettera z opcją przekazania Gadżetów. Brak informacji o możliwości otrzymania Gadżetu oznacza, iż Klient zawiera umowę o dostarczenie newslettera bez prawa do otrzymania Gadżetu. Przekazanie Gadżetów następuje bezpośrednio po zawarciu umowy o dostarczanie newslettera bezpośrednio do rąk Klienta (w przypadku zawarcia umowy o dostarczanie newslettera poprzez wypełnienie papierowego formularza udostępnionego przez Administratora podczas różnego rodzaju wydarzeń i event’ów) albo poprzez wysyłkę na adres Klienta (w przypadku zawarcia umowy o dostarczanie newslettera poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej Administratora).

§9. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Administrator przetwarza zebrane dane osobowe w następujących celach:

 • założenia i prowadzenia konta Użytkownika,

 • zapewnienie obsługi konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,

 • udostępnienia usługi e- mail Newsletter,

 • organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział,

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

 • dla celów marketingowych, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych,

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze strony www, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym,

 • dostawy zamówionych lub przekazywanych towarów,

 • obsługi reklamacji,

 • obsługi próśb, żądań i wniosków, kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami,

 • wypełnienia obowiązku prawnego jaki nakładają na nas przepisy podatkowe i rachunkowe oraz dotyczące obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,

 • zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 • ewentualnie windykacji należności,

 • prowadzenia analiz statystycznych,

 • obsługi wniosków, zapytań itp. przekazywanych w sytuacji gdy nie są one związane wprost z wykonaniem zawartej z nami umowy,

 • marketingu bezpośredniego,

 • kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach świadczonych przez nas usług, obsługą transakcji, dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji w tym telefon i e- mail,

 • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.inn. oglądane towary itp.,

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio oglądanymi treściami,

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

 • zapewnienie rozliczalności.

§10. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adresem: sklep@kolba.pl lub do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: Łukasz Matuszczak ul. Wiejska 46 41-253 Będzin.

 

Polityka cookies i inne technologie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklep.lentus-militaria.pl z siedzibą pod adresem ul. Gen. W. Andersa 2e/77 41-200.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookiesu) oraz „stałe” (persistent cookiesu). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.
 11. Podmioty trzecie działające za pośrednictwem naszej strony internetowej. Poniżej przedstawiamy listę naszych partnerów wraz z informacjami na temat usług, które dla nas świadczą.
  • Facebook – docieranie do Klienta za pomocą platform społecznościowych oraz w celu umożliwienia dzielenia się i zaangażowania,
  • Instagram – docieranie do Klienta za pomocą platform społecznościowych oraz w celu umożliwienia dzielenia się i zaangażowania,
  • Tradetracker – reklamy afiliacyjne,
  • Opineo – opinie o sklepie i towarach,
  • Google Analytics – statystyki strony internetowej,
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium